wróć do NASZE REALIZACJE


        

 

 
     

  Okres realizacji:
01 września 2020 r. – 30 czerwca 2022 r.
 
  Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego
Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „NASZ REGION”
Partnerzy: NIE
Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach
 

 

Cel projektu:
Celem Projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz rozwój nauczania opartego o pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK wśród 40 uczniów (18K, 22M) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Głazowie w Gminie Obrazów poprzez przeprowadzenie dla uczniów zajęć i warsztatów z zakresu TIK, polepszenie warunków do nauki oraz przez uzupełnienie kompetencji zawodowych przez 14 nauczycieli (13K i 1M) w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania z zastosowaniem TIK w okresie od XI 2020 r. do VI 2022 r.
 

 

Planowane efekty:
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] (12K) i (1M)

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [osoby] (16K) i (20M)

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych[szt.] (1)

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie [osoby] (18K) i (22M)

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby] (13K) i (1M)

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby] (13K) i (1M)

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] (1)

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] (31K)
i (23M)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (1)
 

  Grupy docelowe:
Grupę docelową stanowią Publiczna Szkoła Podstawowa w Głazowie, uczniowie i nauczyciele
z obszaru gminy Obrazów, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.
 

  Opis działań:
Zadanie 1 –Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z uwzględnieniem potrzeb uczniów
o szczególnych potrzebach

Zadanie 2 – Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego

Zadanie 3 - Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK na potrzeby kształcenia
w oparciu o treści cyfrowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Głazowie
 

  Budżet projektu:
Koszty ogółem: 297 831,25zł
Wkład Fundusz Europejskich: 261 241,25zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 5 515,39zł
Wkład własny: 36 590,00 zł
 
   
   

   

 

   
PLIKI DO POBRANIA:
       
       

Regulamin
projektu

Informacja
o rekrutacji

Formularz
zgłoszeniowy nauczyciela

Formularz
zgłoszeniowy ucznia

 

   
   
   

Nr KRS: 0000385868

   
      Dziś jest    

Copyright ©. All rights reserved.
Design by ARTMEDIA

   
   

|  START  |  AKTUALNOŚCI  |  O NAS  |  REALIZACJE  |  GALERIA  |  KONTAKT  |  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  |